ح ك يم

م2010 ، ايفاݙغݱكا ݤݴق ايلعكا تاسارݗكا بادٓا ةيلك ،ةيمٚسٗا ِٙۏݘ ك§ٌ وݗ ُقِ،ۏ ق ³ٌ وݗ قُ ِ،اللهٌݗ ُِِ:ئراق ا Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit; both now and ever, and unto ages of ages. يم ِ ح ّ رلا ِ نحم َ رلا ِ للله ِ م ْ سِب َ ل َ ع ملا ّ سلا َ و ةلا ّ صلا َ و ين ِ م َ ل َ علا ِ ّ ب َ ر ِ لله د ْ مَما

2022-12-09
    ي فيس بوك
  1. Lord, cleanse us from our sins
  2. Amen