كيف تعلم و بسيط

.

2023-02-06
    چې د سمندر له منځ نه اورونه راوځي