متى نستخدم a an

.

2023-01-30
    Lجسور و جميله فرفش